އާންމު އިއުލާން

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާ ގުޅޭ

ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/04/2022

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާ ގުޅޭ

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
އިޢުލާން

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ތައި އިންޓަނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2022 - ރިއެނައުންސްޑް - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އޭ2 ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުން 2022 އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުންއިތުރު ތަފްޞީލު
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުން 2022 މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންއިތުރު ތަފްޞީލު
ސްޓޫޑަންޓް ލޯނުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޗާރޖް ތިނެއް އިންސަތައިން އެކެއް އިންސައްތައަށް ކުޑަކުރުންއިތުރު ތަފްޞީލު