ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު

ޔުނާން ޕްރޮވިންސް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 27/04/2022

 ޔުނާން ޕްރޮވިންސް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް  - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ތައި އިންޓަނޭޝަނަލް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް 2022 - ރިއެނައުންސްޑް - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އޭ2 ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުން 2022 އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުންއިތުރު ތަފްޞީލު
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުން 2022 މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންއިތުރު ތަފްޞީލު
ސްޓޫޑަންޓް ލޯނުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޗާރޖް ތިނެއް އިންސަތައިން އެކެއް އިންސައްތައަށް ކުޑަކުރުންއިތުރު ތަފްޞީލު