އާންމު އިއުލާން

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުން 2022 އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުން

ޕަބްލިޝްކުރީ: 09/06/2022

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުން 2022  އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުން

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
ލޯކަލް މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ނޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ނީޑްސް ލިސްޓް
ލައިސަންސް ޕައިލެޓް ސްޓަޑީސް
ލައިސަންސް ނޭޝެނަލް ޓްރެއިނިންގ ނީޑްސް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކޯސްތައް ފިޔަވައި
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޑިޕްލޮމާ ނޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ނީޑްސް ލިސްޓް
ޑިޕްލޮމާ ނޭޝެނަލް ޓްރެއިނިންގ ނީޑްސް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކޯސްތައް ފިޔަވައި
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ބެޗުލަރސް ޑިގްރީ ނޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ނީޑްސް ލިސްޓް
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ އެމް.ބީ.ބީ.އެސް
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ސޮފްޓްވެއަރ އެންޑް އެޕްލިކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެނަލިސިސް
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ލައިބްރަރީ، އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް އާކައިވަލް ސްޓަޑީސް (ރިކޯޑްސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އާކައިވްސް)
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ޑާޓާބޭސް އެންޑް ނެޓްވޯރކް ޑިޒައިން އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ސްޕެޝަލައިޒް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ މެތެމެޓިކްސް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ތެރަޕީ އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ އިކޮނޮމިކްސް
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ނޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ނީޑްސް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކޯސްތައް ފިޔަވައި
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ މެޑިކަލް ޑައިގްނޯސްޓިކް އެންޑް ޓްރީޓްމަންޓް ޓެކްނޮލޮޖީ
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް މެޑިސިން ނޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ނީޑްސް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ކޯސްތައް
މާސްޓަރސް ޑިގްރީ މެޑިކަލް ޑައިގްނޯސްޓިކް އެންޑް ޓްރީޓްމަންޓް ޓެކްނޮލޮޖީ
މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފަރީ
މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އެންވަޔަރަމަންޓަލް ސައިންސް
މާސްޓަރސް ޑިގްރީ މެތެމެޓިކްސް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޑާޓާބޭސް އެންޑް ނެޓްވޯރކް ޑިޒައިން އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ސްޕެޝަލައިޒް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ލޯ
މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އިންޖިނިއަރގ މެނުފެކްޗަރިންގ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން
މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ބައޮލޮޖިކަލް އެންޑް ރިލޭޓަޑް ސައިންސް
މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އާކިޓެކްޗަރ އެންޑް ޓައުން ޕްލޭނިންގ
މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ނޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ނީޑްސް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކޯސްތައް ފިޔަވައި
ޑޮކްޓޯރަލް ސްޓަޑީސް ނޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ނީޑްސް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކޯސްތައް ފިޔަވައި

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

މަސައްކަތު (އެޑްމިން ސެކްޝަން) ސްކްރީނިން ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވޭޖް)، ލޯން ސެކްޝަން، ސްކްރީނިން ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވޭޖް)، ސްކޮލަޝިޕް ސެކްޝަން، ސްކްރީނިން ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ލޯން ސެކްޝަން) ސްކްރީނިން ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު
ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖު - ސާރާ ޒަކަރިއްޔާއިތުރު ތަފްޞީލު