ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް1) މަޤާމުގެ އިޢުލާން

ޕަބްލިޝްކުރީ: 15/06/2022

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ  (އެމް.އެސް1) މަޤާމުގެ އިޢުލާން

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
އިޢުލާން

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް1) މަޤާމުގެ އިޢުލާންއިތުރު ތަފްޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީއެސް3) މަޤާމުގެ އިޢުލާންއިތުރު ތަފްޞީލު
ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް1) މަޤާމުގެ އިޢުލާންއިތުރު ތަފްޞީލު
އެކައުންޓް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް1) މަޤާމުގެ އިޢުލާންއިތުރު ތަފްޞީލު
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުން 2022 އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުންއިތުރު ތަފްޞީލު