ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ލޯން ސެކްޝަން ސްކްރީނިން ޝީޓު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/09/2022

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ލޯން ސެކްޝަން ސްކްރީނިން ޝީޓު

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
ސްކްރީނިން ޝީޓު

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ތެރަޕިއުޓިކް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް 2022 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް އިތުރު ތަފްޞީލު
ޔޫ.ސީ.އެސް.އައި / އެމް.އޯ.އެޗް.އީ ސްކޮލަރޝިޕް (އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން) 2022 (ދެވަނަފަހަރަށް އިޢުލާންކުރުން) - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް އިތުރު ތަފްޞީލު
އޮނަރަރީ ކޮންސުލްސް ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2022- ކިންގް މޮންގްކުޓް ޔުނިވަރސިޓީ އޮޕް ޓެކްނޮލޮޖީ ތޮމްބްރީ، ތައިލޭންޑް - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
ޑިރެކްޓަރ ސްކްރީނިން ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ސްކްރީނިން ޝީޓު - ސްކޮލަރޝިޕް ސެކްޝަން (އިސްލާޙު ޚުރެވިފައި)އިތުރު ތަފްޞީލު