ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު

ކޮމަންވެލްތް ސްކޮލަރޝިޕްސް އިން ދަ ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް 2023 - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 18/10/2022

ކޮމަންވެލްތް ސްކޮލަރޝިޕްސް އިން ދަ ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް 2023 -  އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ތައިލެންޑް ޗުލަލޮންގްކޯރން ޔުނިވަރސިޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް އޮފް އިންޖިނިއަރިން (އައި.އެސް.އީ) ޕްރޮގްރާމް 2023އިތުރު ތަފްޞީލު
ޑިރެކްޓަރ (ވޭޖް) ސްކްރީނިން ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވޭޖް) ސްކްރީނިން ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވޭޖް) ސްކްރީނިން ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު
އޭޑީއޭ ޔުނިވަރސިޓީ ފެލޯޝިޕް / އަޒަރބައިޖާންއިތުރު ތަފްޞީލު