ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވޭޖް) ސްކްރީނިން ޝީޓު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/01/2023

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވޭޖް) ސްކްރީނިން  ޝީޓު

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
ސްކްރީނިން  ޝީޓު

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން ފޮރެސްޓްރީ އެންޑް އެލައިޑް ޕްރޮގްރާމް - އެކަޑެމިކް ސެޝަން 2023-2025އިތުރު ތަފްޞީލު
އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސް ސްކޮލަރޝިޕް 2024 – އިންފޮމޭޝަން ސެޝަންސްއިތުރު ތަފްޞީލު
ޑިރެކްޓަރ ސްކްރީނިން ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު
އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސް ސްކޮލަރޝިޕް 2024އިތުރު ތަފްޞީލު
ސްޓައިޕެންޓިއަމް ހަންގޭރިކަމް ސްކޮލަރޝިޕް 2023 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓްއިތުރު ތަފްޞީލު