އާންމު އިއުލާން

އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސް ސްކޮލަރޝިޕް 2024
 

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/03/2023

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ައަލް އަޒްހަރް ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2025/2024، މިޞްރު
ތަފްސީލް
މެރިޓް ސްކޮލަރޝިޕްސް އޮފް ދަ ގަވަރމަންޓް އޮފް މެކްސިކޯ ފޮރ ފޮރިނަރސް 2024
ތަފްސީލް
2024 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ލޯނަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން
ތަފްސީލް
ލޯކަލް ލައިސަންސް ޕައިލެޓް ސްޓަޑީސް ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ތަފްސީލް
ކިއުބާ ސްކޮލަރޝިޕް 2024 - އެޕްލިކޭޝަން ލިސްޓް
ތަފްސީލް