ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޑިރެކްޓަރ ސްކްރީނިން  ޝީޓު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 05/03/2023

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ހޯދަން ލޯން ދިނުން 2023 އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުން - ވަގުތީ ނަތީޖާ
ތަފްސީލް
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ހޯދަން ލޯން ދިނުން 2023 މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން - ވަގުތީ ނަތީޖާ
ތަފްސީލް
މެނޭޖަރ، ހއ.ދިއްދޫ ސްކިލްސް ދިވެލޮޕްމެންޓް ސެންޓަރ - ސްކުރީނިން ޝީޓް
ތަފްސީލް
މެނޭޖަރ، ރ.އަލިފުށި ސްކިލްސް ދިވެލޮޕްމެންޓް ސެންޓަރ - ސްކުރީނިން ޝީޓް
ތަފްސީލް
އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ (ވޭޖް) ސްކްރީނިން ޝީޓް
ތަފްސީލް