އާންމު އިއުލާން

އައި.ސީސީ.އާރު ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2024/2023 (މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިފައި)

ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/05/2023

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ސްކްރީނިންގ ޝީޓް މެނޭޖަރ (ހއ.ދިއްދޫ / ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެންޓަރ)
ތަފްސީލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް (ހއ.ދިއްދޫ ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެންޓަރ)
ތަފްސީލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް (ރ.އަލިފުށި ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެންޓަރ)
ތަފްސީލް
ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭންގެ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރުދެއް ހޯދުން
ތަފްސީލް
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ހޯދަން ލޯން ދިނުން 2023 އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުން - ވަގުތީ ނަތީޖާ
ތަފްސީލް