ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ސްކްރީނިންގ ޝީޓް ކެމްޕަސް އެސިސްޓެންޓް (ރ.އަތޮޅު ޓެކްނިކަލް އިންސްޓިޓިއުޓް)

ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/08/2023

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

އޯޝަން ކަންޓްރީ ޕާރޓްނަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް (އޯސީޕީޕީ) ސްކޮލަރޝިޕް މޯލްޑިވްސް
ތަފްސީލް
ލޯންގް-ޓާރމް ޓްރެއިނިންގް ބައި ރެންސްޕޮންސިވް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނޭޝަން ފޯރ ރިކަވަރީ ޕްރޮޖެކްޓް އަންޑަރ ދަ އޭޝިއާ-ޕެސިފިކް ވެކްސިން އެކްސެސް ފެސިލިޓީ - ފައިނޭންސްޑް ބައި އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް - ރި އެނައުސްޑް - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ތަފްސީލް
A2 ޝީޓް (ޑިރެކްޓަރ / ވޭޖް)
ތަފްސީލް
ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޤާއިމް ކުރެވޭ ޓެކްނިކަލް އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ، ޓެކްނިކަލް ވޮކޭޝަނަލް ކޯސްތަކުގައި ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއިއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި
ތަފްސީލް
A2 ޝީޓް - އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަން (ވޭޖް)
ތަފްސީލް