ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ސްކްރީނިންގ ޝީޓް (ކެމްޕަސް އެސިސްޓެންޓް / ހއ.އަތޮޅު ޓެކްނިކަލް އިންސްޓިޓިއުޓް)

ޕަބްލިޝްކުރީ: 31/10/2023

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ސްލިޓް (SLIIT) ސްކޮލަރޝިޕް ފޮރ ސްޓޫޑެންޓްސް އިން ދަ ސާކް ރީޖަން - 2024 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ތަފްސީލް
(އޯ.އައި.ސީ) އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ (އައި.ޔޫ.ޓީ) ޕްރޮގްރާމްސް 2024-2023 \ ބަންގްލަދޭޝް – އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ތަފްސީލް
ކޮމްސެޓްސް ޔުނިވަރސިޓީ އިސްލާމްއާބާދް (ސީ.ޔޫ.ޓީ) ކޯސް 2024
ތަފްސީލް
އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސް ސްކޮލަރޝިޕް 2025
ތަފްސީލް
ޓަރކިޔޭ ސްކޮލަރޝިޕް 2024 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް - (އިސްލާޙްކުރެވިފައި)
ތަފްސީލް