އާންމު އިއުލާން

އޯޝަން ކަންޓްރީ ޕާރޓްނަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް (އޯސީޕީޕީ) ސްކޮލަރޝިޕް މޯލްޑިވްސް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/11/2023

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ސްލިޓް (SLIIT) ސްކޮލަރޝިޕް ފޮރ ސްޓޫޑެންޓްސް އިން ދަ ސާކް ރީޖަން - 2024 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް
ތަފްސީލް
(އޯ.އައި.ސީ) އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ (އައި.ޔޫ.ޓީ) ޕްރޮގްރާމްސް 2024-2023 \ ބަންގްލަދޭޝް – އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ތަފްސީލް
ކޮމްސެޓްސް ޔުނިވަރސިޓީ އިސްލާމްއާބާދް (ސީ.ޔޫ.ޓީ) ކޯސް 2024
ތަފްސީލް
އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސް ސްކޮލަރޝިޕް 2025
ތަފްސީލް
ޓަރކިޔޭ ސްކޮލަރޝިޕް 2024 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް - (އިސްލާޙްކުރެވިފައި)
ތަފްސީލް