ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު

ޓަރކިޔޭ ސްކޮލަރޝިޕް 2024  - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް - (އިސްލާޙްކުރެވިފައި)

ޕަބްލިޝްކުރީ: 20/02/2024

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
  • ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް – މާސްޓަރސް ޑިގްރީ (އިސްލާޙްކުރެވިފައި)
  • ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓް – މާސްޓަރސް ޑިގްރީ (އިސްލާޙްކުރެވިފައި)

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ދަ އޮޕެން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސްރީ ލަންކާ (OUSL) 2024/2025
ތަފްސީލް
ޖޭ.އެސް.ޕީ.އެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެލޯޝިޕްސް ފޮރ ރީސަރޗް އިން ޖަޕާން 2024
ތަފްސީލް
ޔުނާން ޕްރޮވިންޝަލް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2024- އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓް
ތަފްސީލް
ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސައިޕްރަސް ޕޯސްޓް ގްރެޖުއެޓް ޕްރޮގްރާމްސް 2024
ތަފްސީލް
އެމް.އައި.އެފް ރިސާރޗް ފެލޯޝިޕް 2025
ތަފްސީލް