އެވޯޑު ލިސްޓު

ސެލްފް ފައިނޭންސް ސްކީމް ފޮރ ފޮރިން ސްޓޫޑެންޓްސް / އިންޑިޔާ

ޕަބްލިޝްކުރީ: 26/05/2019

ސެލްފް ފައިނޭންސް ސްކީމް ފޮރ ފޮރިން ސްޓޫޑެންޓްސް / އިންޑިޔާ

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން ފޮރެސްޓްރީ އެންޑް އެލައިޑް ޕްރޮގްރާމް - އެކަޑެމިކް ސެޝަން 2023-2025އިތުރު ތަފްޞީލު
އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސް ސްކޮލަރޝިޕް 2024 – އިންފޮމޭޝަން ސެޝަންސްއިތުރު ތަފްޞީލު
ޑިރެކްޓަރ ސްކްރީނިން ޝީޓުއިތުރު ތަފްޞީލު
އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސް ސްކޮލަރޝިޕް 2024އިތުރު ތަފްޞީލު
ސްޓައިޕެންޓިއަމް ހަންގޭރިކަމް ސްކޮލަރޝިޕް 2023 - ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓްއިތުރު ތަފްޞީލު