އާންމު އިއުލާން

ފުލްބްރައިޓް ފޮރިން ސްޓޫޑެންޓް ޕްރޮގްރާމް 2020-2021

ޕަބްލިޝްކުރީ: 23/06/2019

ފުލްބްރައިޓް ފޮރިން ސްޓޫޑެންޓް ޕްރޮގްރާމް 2020-2021  

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

މޮފްކޮމް ސްކޮލަރޝިޕް - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓްއިތުރު ތަފްޞީލު
ޖަޕާން ސަރުކާރު ސްކޮލަރޝިޕް 2022އިތުރު ތަފްޞީލު
ކޮމްސެޓްސް އިސްލާމަބާދު ޔުނިވަރސިޓީ ކޯސްތައްއިތުރު ތަފްޞީލު
ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އޭ ޓޫ ޝީޓް އިތުރު ތަފްޞީލު
މޮފްކޮމް ސްކޮލަރޝިޕް - އެޕްލިކަންޓް ލިސްޓްއިތުރު ތަފްޞީލު