ނޫސް ބަޔާން

ޕައިލެޓް ސްޓަޑީސް ސްލޮޓްސްއާ ގުޅޭ - ނޫސް ބަޔާން

ޕަބްލިޝްކުރީ: 16/07/2019

ރާއްޖޭގައި ޕައިލެޓް ލައިސަންސް ކިޔެވުމަށް ލޯނު ދޫކޮށް ފައިވާ ދަރިވަރުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
ނޫސް ބަޔާން

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ (ވޭޖް)އިތުރު ތަފްޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވޭޖް)އިތުރު ތަފްޞީލު
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރއިތުރު ތަފްޞީލު
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ (ވޭޖް)އިތުރު ތަފްޞީލު
އޭ2 ފޯމް - ލޯން ސެކްޝަން - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)އިތުރު ތަފްޞީލު