އާންމު އިއުލާން

ޔޫސީއެސްއައި ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2019

ޕަބްލިޝްކުރީ: 25/07/2019

ޔޫސީއެސްއައި ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2019

އެޓޭޗްމަންޓުތައް:
އިއުލާން
ކޯސްތައް

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ސްލިޓް ސްކޮލަރޝިޕްސް ފޮރ ސްޓޫޑެންޓްސް އިން ދަ ސާކް ރީޖަން – 2020/2019އިތުރު ތަފްޞީލު
ދާނިޝް އަޙްމަދު ކޮލެޖް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓިއުޝަން ފީ ފްރީ ސްކޮލަރޝިޕްއިތުރު ތަފްޞީލު
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އިން ސައިޕްރަސްއިތުރު ތަފްޞީލު
ޔޫސީއެސްއައި ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2019އިތުރު ތަފްޞީލު
ބްރެކް ސްކޫލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތްއިތުރު ތަފްޞީލު