ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު

ޔޫސީއެސްއައި ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2019

ޕަބްލިޝްކުރީ: 25/08/2019

ޔޫސީއެސްއައި ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2019 - ނޯމިނޭޝަން ލިސްޓް

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ސްކޮލަރޝިޕް ފޮރ މޯލްޑިވިއަން ސްޓޫޑެންޓްސް - ރަބްދާން އެކަޑަމީ އިތުރު ތަފްޞީލު
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރއިތުރު ތަފްޞީލު
އޭޑީއޭ ޔުނިވަރސިޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެލޯޝިޕް ޕްރޮގްރާމް - އަޒަރބައިޖާންއިތުރު ތަފްޞީލު
އައިސީސީއާރް ސްކޮލަރޝިޕް 2020އިތުރު ތަފްޞީލު
ސްކޮލަރޝިޕް ފޮރ މޯލްޑިވިއަން ސްޓޫޑެންޓްސް - ރަބްދާން އެކަޑަމީ ، ޔޫ.އޭ.އީއިތުރު ތަފްޞީލު