އާންމު އިއުލާން

ސްވިސް ގަވަރމެންޓް އެކްސެލެންސް ސްކޮލަރޝިޕް

ޕަބްލިޝްކުރީ: 28/08/2019

ސްވިސް ގަވަރމެންޓް އެކްސެލެންސް ސްކޮލަރޝިޕް

އިތުރު އެނައުންސްމަންޓު

ސްކޮލަރޝިޕް ފޮރ މޯލްޑިވިއަން ސްޓޫޑެންޓްސް - ރަބްދާން އެކަޑަމީ އިތުރު ތަފްޞީލު
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރއިތުރު ތަފްޞީލު
އޭޑީއޭ ޔުނިވަރސިޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެލޯޝިޕް ޕްރޮގްރާމް - އަޒަރބައިޖާންއިތުރު ތަފްޞީލު
އައިސީސީއާރް ސްކޮލަރޝިޕް 2020އިތުރު ތަފްޞީލު
ސްކޮލަރޝިޕް ފޮރ މޯލްޑިވިއަން ސްޓޫޑެންޓްސް - ރަބްދާން އެކަޑަމީ ، ޔޫ.އޭ.އީއިތުރު ތަފްޞީލު