ގެލެރީ

ސެކުޓާރ ކައުންސިލް އޮރިއެންޓެޝަން ސެޝަން

ސެކުޓާރ ކައުންސިލް އޮރިއެންޓެޝަން ސެޝަން

އިތުރު ގެލެރީ

07/11/2019

އުރީދޫއިން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްގައި ބައިވެރިވުން

ގެލެރީ ބައްލަވާ
04/11/2019

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް، ކިޔަވަމުންދާ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުން

ގެލެރީ ބައްލަވާ
30/09/2019

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ގެލެރީ ބައްލަވާ