ގެލެރީ

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓާޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް ހަސަން ޒިޔަތު އަދި ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި މިނިސްޓަރގެ ބައްދަލުކުރެެއްވުން

އިތުރު ގެލެރީ

13/09/2022

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އޮފީސްތަކުގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ގެލެރީ ބައްލަވާ
13/03/2022

150 ޗާރޓަރޑް އެކައުންޓަންޓުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހުޅުވާލި ސްކޮލަރޝިޕްއަށް ހޮވުނު ފަރާތްތައް އިޢުލާނުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު

ގެލެރީ ބައްލަވާ
03/03/2022

ޔޫކްރެއިންގައި ކިޔަވަންތިބި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ދަރިވަރުންނާއި މިނިސްޓަރ ޑރ.އިބްރާހިމް ހަސަން ބައްދަލުކުރެއްވުން

ގެލެރީ ބައްލަވާ