ގެލެރީ

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓާޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް ހަސަން ޒިޔަތު އަދި ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި މިނިސްޓަރގެ ބައްދަލުކުރެެއްވުން