ގެލެރީ

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ހުރި މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އެންޖީއޯތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން