ގެލެރީ

ޔޫކްރެއިންގައި ކިޔަވަންތިބި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ދަރިވަރުންނާއި މިނިސްޓަރ ޑރ.އިބްރާހިމް ހަސަން ބައްދަލުކުރެއްވުން

އިތުރު ގެލެރީ

13/09/2022

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އޮފީސްތަކުގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ގެލެރީ ބައްލަވާ
13/03/2022

150 ޗާރޓަރޑް އެކައުންޓަންޓުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހުޅުވާލި ސްކޮލަރޝިޕްއަށް ހޮވުނު ފަރާތްތައް އިޢުލާނުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު

ގެލެރީ ބައްލަވާ
26/01/2022

އުނގެނުމުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންގެ ޚާއްސަ ފޮތް މިނިސްޓަރ ނެރެދެއްވުން

ގެލެރީ ބައްލަވާ