ގެލެރީ

މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އޮފީސްތަކުގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން