ގެލެރީ

ރ. އަތޮޅު ޓެކްނިކަލް އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ކިޔަވައިދޭނެ ކޯސްތަކާއި، ދަރިވަރުންގެ އެކަމޮޑޭޝަނާއި، ދަރިވަރުން ހޯދުމާއި، ކިޔަވައިދިނުމަށް ވާންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ ޑރ.އިބްރާހީމް ޙަސަން ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާކުރެއްވުން.