ގެލެރީ

އެމްކިޔުއޭގެޚިދުމަތަށް 23 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމާއި، އެ އޮތޯރިޓީގެ އާ ވެބްސައިޓް މިނިސްޓަރު ޑރ.އިބްރާހިމް ހަސަން ލޯންޗުކޮށްދެއްވުން.