ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ސްލިޓް ސްކޮލަރޝިޕް (ސާކް ރީޖަން) 2018/2019

ޕަބްލިޝް ކުރީ
15/10/2018
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
14:00 11/10/2018 (މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިފައި)
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ސްލިޓް ސްކޮލަރޝިޕް (ސާކް ރީޖަން) 2018/2019

ގުޅުންހުރި ރިޒޯސްތައް:
އިއުލާން
މައުލޫމާތު ޝީޓު

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

އޭޑީއޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރު ތަފްޞީލު
މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް އިން އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ - ޕީ.އީ.ޕީ.ޕީ އިތުރު ތަފްޞީލު