ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ސްލިޓް ސްކޮލަރޝިޕް (ސާކް ރީޖަން) 2018/2019

ޕަބްލިޝް ކުރީ
15/10/2018
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
14:00 11/10/2018 (މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިފައި)
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ސްލިޓް ސްކޮލަރޝިޕް (ސާކް ރީޖަން) 2018/2019

ގުޅުންހުރި ރިޒޯސްތައް:
އިއުލާން
މައުލޫމާތު ޝީޓު

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ލޯން ސްކީމް އެނައުންސްމަންޓް - ޖޫން 2019 އިތުރު ތަފްޞީލު