ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

އަލް-އަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2021 (އަލުން އިޢުލާންކުރެވިފައި)

ޕަބްލިޝް ކުރީ
15/10/2020
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 22/10/2020
ޝެއަރ ކުރައްވާ

އަލް-އަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2020/2021 (އަލުން  އިޢުލާންކުރެވިފައި)

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު