ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ޕްރޮގްރާމް 2021/2022

ޕަބްލިޝް ކުރީ
02/09/2021
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 03/10/2021
ޝެއަރ ކުރައްވާ

ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ޕްރޮގްރާމް 2021/2022

ގުޅުންހުރި ރިޒޯސްތައް:
އިއުލާން
ލިސްޓް
ލިސްޓް
ލިސްޓް

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
އެސް.ޑީ.ޖީ ގްލޯބަލް ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2022 އިތުރު ތަފްޞީލު
ދާނިޝް އަޙްމަދު ކޮލެޖް އޮފް އިންޖީނިއަރިންގ ސްކޮލަރޝިޕް 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
ރަޝިއަން ގަވަރމެންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2022/2023 އިތުރު ތަފްޞީލު
މެންޓަލް ހެލްތް އެންޑް ލަރނިންގ ޑިސްއެބިލިޓީސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު