ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

އެސް.ޑީ.ޖީ ގްލޯބަލް ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2022

ޕަބްލިޝް ކުރީ
08/09/2021
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 14/10/2021
ޝެއަރ ކުރައްވާ

އެސް.ޑީ.ޖީ ގްލޯބަލް ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2022 

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ޕްރޮގްރާމް 2021/2022 އިތުރު ތަފްޞީލު
ދާނިޝް އަޙްމަދު ކޮލެޖް އޮފް އިންޖީނިއަރިންގ ސްކޮލަރޝިޕް 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
ރަޝިއަން ގަވަރމެންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2022/2023 އިތުރު ތަފްޞީލު
މެންޓަލް ހެލްތް އެންޑް ލަރނިންގ ޑިސްއެބިލިޓީސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު