ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ރަޝިއަން ގަވަރމެންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2022/2023

ޕަބްލިޝް ކުރީ
12/09/2021
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 26/10/2021
ޝެއަރ ކުރައްވާ

ރަޝިއަން ގަވަރމެންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2022/2023

ގުޅުންހުރި ރިޒޯސްތައް:
އިޢުލާން

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ޕްރޮގްރާމް 2021/2022 އިތުރު ތަފްޞީލު
އެސް.ޑީ.ޖީ ގްލޯބަލް ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2022 އިތުރު ތަފްޞީލު
ދާނިޝް އަޙްމަދު ކޮލެޖް އޮފް އިންޖީނިއަރިންގ ސްކޮލަރޝިޕް 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
މެންޓަލް ހެލްތް އެންޑް ލަރނިންގ ޑިސްއެބިލިޓީސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު