ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މެންޓަލް ހެލްތް އެންޑް ލަރނިންގ ޑިސްއެބިލިޓީސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021

ޕަބްލިޝް ކުރީ
13/09/2021
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 04/10/2021
ޝެއަރ ކުރައްވާ

މެންޓަލް ހެލްތް އެންޑް ލަރނިންގ ޑިސްއެބިލިޓީސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ޕްރޮގްރާމް 2021/2022 އިތުރު ތަފްޞީލު
އެސް.ޑީ.ޖީ ގްލޯބަލް ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2022 އިތުރު ތަފްޞީލު
ދާނިޝް އަޙްމަދު ކޮލެޖް އޮފް އިންޖީނިއަރިންގ ސްކޮލަރޝިޕް 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
ރަޝިއަން ގަވަރމެންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2022/2023 އިތުރު ތަފްޞީލު