ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ސްޓައިޕެންޓިއަމް ހަންގޭރިކަމް ސްކޮލަރޝިޕް 2022

ޕަބްލިޝް ކުރީ
14/12/2021
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
23:59 15/01/2022
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ސްޓައިޕެންޓިއަމް ހަންގޭރިކަމް ސްކޮލަރޝިޕް 2022

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި 150 ޗާރޓަރޑް ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންޓުންޓުން ތަމްރީންކުރުމަށް ހުޅުވާލާ ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް 2022 އިތުރު ތަފްޞީލު
ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2023/2022 (ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތު) އިތުރު ތަފްޞީލު
އޭޝިއަން އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޮޓިކްސް ގައި ޕައިލެޓް ލައިސަންސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރަމުންދިޔަ ދަރިވަރުންނަށް މޯލްޑިވިއަން އޭވިއޭޝަން އެކަޑަމީގައި ރިޕްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ލޯނު ދިނުން އިތުރު ތަފްޞީލު
ޖޭޑީއެސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021 / ޖަޕާން (ޑެޑްލައިން އެކްސްޓެންޑެޑް) އިތުރު ތަފްޞީލު