ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ސައުތު އީސްޓް އޭޝިއަން ކޯޕަރޭޝަން ފައުންޑޭޝަން ސްކޮލަރޝިޕް 2022

ޕަބްލިޝް ކުރީ
28/12/2021
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 11/01/2022
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ސައުތު އީސްޓް އޭޝިއަން ކޯޕަރޭޝަން ފައުންޑޭޝަން ސްކޮލަރޝިޕް 2022

ގުޅުންހުރި ރިޒޯސްތައް:
އިއުލާން

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ޑޮކްޓަރުން ސްޕެޝަލައިޒްވުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު 2022 - ރިއެނައުންސްޑް އިތުރު ތަފްޞީލު