ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ސްކޮލަރޝިޕް ފޮރ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމްސް ބައި ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ، ބަންގްލަދޭޝް

ޕަބްލިޝް ކުރީ
10/04/2022
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
12:30 13/04/2022
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ސްކޮލަރޝިޕް ފޮރ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމްސް ބައި ޔުނައިޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ، ބަންގްލަދޭޝް

ގުޅުންހުރި ރިޒޯސްތައް:
އިއުލާން
ލިސްޓް

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު