ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޔުނާން ޕްރޮވިންސް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް

ޕަބްލިޝް ކުރީ
17/04/2022
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
12:30 21/04/2022
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ޔުނާން ޕްރޮވިންސް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު