ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މޯލްޑިވިއަން އޭވިއޭޝަން އެކަޑަމީގައި ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް އެ އެކަޑަމީގައި ޕައިލެޓް ލައިސަންސް ޕްރޮގްރާމްގެ ބާކީ ބައި ފުރިހަމަކުރުމަށް ލޯނު އެހީ ދިނުން

ޕަބްލިޝް ކުރީ
01/08/2022
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 15/08/2022
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

 މޯލްޑިވިއަން އޭވިއޭޝަން އެކަޑަމީގައި ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް އެ އެކަޑަމީގައި ޕައިލެޓް ލައިސަންސް ޕްރޮގްރާމްގެ ބާކީ ބައި ފުރިހަމަކުރުމަށް ލޯނު އެހީ ދިނުން

ގުޅުންހުރި ރިޒޯސްތައް:
އިއުލާން
އުސޫލް

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
އަގާ ހާން ޔުނިވަރސިޓީ (އިންޓަރނޭޝަނަލް) އިން ދަ ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް/މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އިތުރު ތަފްޞީލު
މެންޓަލް ހެލްތް އެންޑް ލާރނިންގ ޑިސެބިލިޓީސް ދާއިރާގެ ސްކޮލަރޝިޕް 2021 (ތިންވަނަ ފަހަރަށް ޢިއުލާންކުރުން) އިތުރު ތަފްޞީލު
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ސްކޮލަރޝިޕް 2022 އިތުރު ތަފްޞީލު
ޖެއިން(ޑީމްޑް ޓު ޔުނިވަރސިޓީ) ސްކޮލަރޝިޕް އިތުރު ތަފްޞީލު