ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

އަލް އަޒްހަރް ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕްސް 2022/2023

ޕަބްލިޝް ކުރީ
02/08/2022
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 14/08/2022
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

އަލް އަޒްހަރް ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕްސް 2022/2023

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
އަގާ ހާން ޔުނިވަރސިޓީ (އިންޓަރނޭޝަނަލް) އިން ދަ ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް/މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އިތުރު ތަފްޞީލު
މެންޓަލް ހެލްތް އެންޑް ލާރނިންގ ޑިސެބިލިޓީސް ދާއިރާގެ ސްކޮލަރޝިޕް 2021 (ތިންވަނަ ފަހަރަށް ޢިއުލާންކުރުން) އިތުރު ތަފްޞީލު
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ސްކޮލަރޝިޕް 2022 އިތުރު ތަފްޞީލު
ޖެއިން(ޑީމްޑް ޓު ޔުނިވަރސިޓީ) ސްކޮލަރޝިޕް އިތުރު ތަފްޞީލު