ލޯނު އަދި ސްކޮލަރޝިޕް

ޕަބްލިޝް ކުރީ
10/08/2022
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
12:30 15/08/2022
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ޖެއިން (ޑީމްޑް ޓު ޔުނިވަރސިޓީ) /އެމް.އޯ.އެޗް.އީ ސްކޮލަރޝިޕް

ގުޅުންހުރި ރިޒޯސްތައް:

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2022
ތަފްސީލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2022
ތަފްސީލް
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2023
ތަފްސީލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ އެޑޯރޑް 2023
ތަފްސީލް
ޕާކިސްތާން ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ޕްރޮގްރާމް 2025/2024
ތަފްސީލް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޗާރޓަރޑް ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންޓުން ތަމްރީންކުރުމަށް ހުޅުވާލާ ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް 2024
ތަފްސީލް