ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ނެނޯ ޑިގްރީ އިން ޕްރޮގްރާމިންގް (ލޯނު އެހީ)

ޕަބްލިޝް ކުރީ
12/09/2018
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
14:00 27/09/2018
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ނެނޯ ޑިގްރީ އިން ޕްރޮގްރާމިންގް (ލޯނު އެހީ)

ގުޅުންހުރި ރިޒޯސްތައް:
ނެނޯ އިއުލާން
މައުލޫމާތު ޝީޓު

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ޢަލް-އަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2021/2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
ތެރަޕިއުޓިކް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް 2021 ( ބެޗްލަރސް އޮފް އޮކިއުޕޭޝަނަލް ތެރަޕީ) - މުއްދަތު އިތުރުކުރުން އިތުރު ތަފްޞީލު
ތެރަޕިއުޓިކް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް 2021 (ބެޗްލަރސް އޮފް އޯޑިއޮލޮޖީ އެންޑް ސްޕީޗް ލޭންގުއޭޖް ޕެތޮލޮޖީ) - މުއްދަތު އިތުރުކުރުން އިތުރު ތަފްޞީލު