ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޗައިނީސް ގަވަރންމަންޓް ސްކޮލަޝިޕް 2020/2019

ޕަބްލިޝް ކުރީ
31/01/2019
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 17/03/2019 (މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިފައި)
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ޗައިނީސް ގަވަރންމަންޓް ސްކޮލަޝިޕް 2020/2019

(މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިފައި)

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ހޫބަރޓް އެޗް.ހަމްފްރީ ފެލޯޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2020-2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
ފުލްބްރައިޓް ފޮރިން ސްޓޫޑެންޓް ޕްރޮގްރާމް 2020-2021 އިތުރު ތަފްޞީލު