ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޗައިނީސް ގަވަރންމަންޓް ސްކޮލަޝިޕް 2020/2019

ޕަބްލިޝް ކުރީ
31/01/2019
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 21/02/2019
ޝެއަރ ކުރައްވާ

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

އޭޑީއޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރު ތަފްޞީލު
މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް އިން އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ - ޕީ.އީ.ޕީ.ޕީ އިތުރު ތަފްޞީލު