ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ޗައިނީސް ގަވަރންމަންޓް ސްކޮލަޝިޕް 2020/2019

ޕަބްލިޝް ކުރީ
31/01/2019
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 17/03/2019 (މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިފައި)
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ޗައިނީސް ގަވަރންމަންޓް ސްކޮލަޝިޕް 2020/2019

(މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިފައި)

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

އޭޑީއޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރު ތަފްޞީލު
ލޯން ސްކީމް "މާރިޗު 2019" އިތުރު ތަފްޞީލު
ލަވްލީ ޕްރޮފެޝަނަލް ޔުނިވާރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 2019 އިތުރު ތަފްޞީލު