ލޯނު އަދި ސްކޮލަރޝިޕް

ޕަބްލިޝް ކުރީ
31/08/2022
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 04/09/2022
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ކޮލަމްބޯ ޕްލޭން -ކޮރެއާ (ކޭ.ޑީ.އައި ސްކޫލް) 2023

ގުޅުންހުރި ރިޒޯސްތައް:

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
ތަފްސީލް
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2022
ތަފްސީލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2022
ތަފްސީލް
ކިއުބާ ސްކޮލަރޝިޕް 2024
ތަފްސީލް