ލޯނު އަދި ސްކޮލަރޝިޕް

ޕަބްލިޝް ކުރީ
13/10/2022
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
12:30 20/10/2022
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ޔޫ.ސީ.އެސް.އައި / އެމް.އޯ.އެޗް.އީ ސްކޮލަރޝިޕް (އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން) 2022 ( ދެވަނަފަހަރަށް އިޢުލާންކުރުން)

ގުޅުންހުރި ރިޒޯސްތައް:

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2022
ތަފްސީލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2022
ތަފްސީލް
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުން
ތަފްސީލް
ސާކް ސްކޮލަރޝިޕް މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން ރިހެބިލިޓޭޝަން ސައިންސް ޕްރޮގްރާމް 2024 ބަންގްލަދޭޝް
ތަފްސީލް