ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

މެރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ސްކޮލަރޝިޕްސް އެޓް ކާރޓިން ޔުނިވަރސިޓީ ، މޮރީޝަސް 2023

ޕަބްލިޝް ކުރީ
23/01/2023
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 29/01/2023
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

މެރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ސްކޮލަރޝިޕްސް އެޓް ކާރޓިން ޔުނިވަރސިޓީ ، މޮރީޝަސް 2023

 

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
ރަޝިއަން ގަވަރމަންޓް ސްކޯލާޝިޕް 2024/2023 އިތުރު ތަފްޞީލު
ޗައިނީޒް ގަވަރމަންޓް 2024/2023 އިތުރު ތަފްޞީލު