ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ކޭ.އެން.ބީ ސްކޮލަރޝިޕް 2023، އިންޑޮނޭޝިއާ

ޕަބްލިޝް ކުރީ
02/08/2023
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
22:30 12/02/2023
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ކޭ.އެން.ބީ ސްކޮލަރޝިޕް 2023، އިންޑޮނޭޝިއާ 

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް އިތުރު ތަފްޞީލު
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021 އިތުރު ތަފްޞީލު
ޔުނާން ޕްރޮވިންޝަނަލް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް - ރިއެނައުންސްޑް އިތުރު ތަފްޞީލު
އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އޯގަނައިޒޭޝަން ސްކޮލަރޝިޕް 2023/2024 އިތުރު ތަފްޞީލު