ލޯނު އަދި ސްކޮލަރޝިޕް

ޕަބްލިޝް ކުރީ
09/02/2023
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 23/02/2023
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު އެހީ ގެ ދަށުން ޗެކްރިޕަބްލިކް ގެ ފްލައިން އެކަޑަމީ ގައި ޕައިލެޓް ލައިސަންސް ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ދަރިވަރުން ކޯހަށް އެންރޯލްވީއިރު އެކަޑަމީން ދޫކޮށްފައިވާ ފީ ސްޓްރަކްޗަރގައި ހިމަނާފައި ނުވާ މެޑިކަލް އަދި ވިސާގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސައި ދިނުން

ގުޅުންހުރި ރިޒޯސްތައް:

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
ތަފްސީލް
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2021
ތަފްސީލް
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021
ތަފްސީލް
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2022
ތަފްސީލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2022
ތަފްސީލް
މޮރޮކަން ސްކޮލަރޝިޕްސް ފޮރ ފޮރިން ސްޓޫޑެންޓްސް 2023/2024
ތަފްސީލް