ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

އައި.ސީ.ސީ.އާރު ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2020 - ޖެނެރަލް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް

ޕަބްލިޝް ކުރީ
06/02/2019
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
13:30 12/02/2019
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

އައި.ސީ.ސީ.އާރު ސްކޮލަރޝިޕް 2019/2020 - ޖެނެރަލް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

އޭޑީއޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރު ތަފްޞީލު
މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް އިން އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ - ޕީ.އީ.ޕީ.ޕީ އިތުރު ތަފްޞީލު
ޗައިނީސް ގަވަރންމަންޓް ސްކޮލަޝިޕް 2020/2019 އިތުރު ތަފްޞީލު