ލޯނު އަދި ސްކޮލަރޝިޕް

ޕަބްލިޝް ކުރީ
22/03/2023
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
10:30 29/03/2023
ޝެއަރ ކުރައްވާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި

 ޔުނާން ޕްރޮވިންޝަނަލް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް - ރިއެނައުންސްޑް

ގުޅުންހުރި ރިޒޯސްތައް:

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2022
ތަފްސީލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2022
ތަފްސީލް
ކިޔުބާ ސްކޮލަރޝިޕް 2024 (ދެވަނަ އިޢުލާން)
ތަފްސީލް
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2023
ތަފްސީލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ އެޑޯރޑް 2023
ތަފްސީލް