ލޯނު އަދި ސްކޮލަރޝިޕް

ޕަބްލިޝް ކުރީ
04/05/2023
މުއްދަތު ހަމަވާނީ
14:00 03/11/2024
ޝެއަރ ކުރައްވާ

ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2022

ގުޅުންހުރި ރިޒޯސްތައް:

އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު ފުރުޞަތު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2022
ތަފްސީލް
ކިޔުބާ ސްކޮލަރޝިޕް 2024 (ދެވަނަ އިޢުލާން)
ތަފްސީލް
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2023
ތަފްސީލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ އެޑޯރޑް 2023
ތަފްސީލް